İhtisas Kurumları
Mutlu Aile

Mutlu Aile

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Eğt. Kül. ve Day. Der.

WEB SİTESİNE GİT
Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

WEB SİTESİNE GİT
GİV

GİV

Girişimci İş Adamları Vakfı

WEB SİTESİNE GİT
İnsan Vakfı

İnsan Vakfı

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

WEB SİTESİNE GİT

TÜZÜĞÜMÜZ

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze'nin resmi tüzüğüdür.

İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ GEBZE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

A. DERNEĞİN ADI

Madde 1. Derneğin Adı İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Derneği’dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2. Derneğin Merkezi Gebze’dir. Şubesi açılmayacaktır.

 

B. İKİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN AMACI

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 3. Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur;

 

 1. İnanç ve ahlâk değerlerimizin öğrenilmesi, öğretilmesi, araştırılması, yaygınlaştırılması yolunda çalışmalar yaparak sosyal yapımızın manevi dinamikler yönünden güçlendirilmesine ve yeni nesillerin kendi medeniyetimiz ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak,
 2. Medeniyet perspektifinden hareketle köklerimizden aldığımız değerleri günümüz şartlarında geçerliliği olan projelerle nitelikli birey, nitelikli kurum, nitelikli toplum inşasına yöneltmek,
 3. İlim, fikir, tarih, kültür, din, ahlâk, iktisat, sanat gibi sahalarda toplumumuzun her yönden gelişmesine ve insanlarımızın üretkenliğine katkıda bulunmak,
 4. Üyeleri arasında ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak; ihtiyaç sahiplerine, eğitim, gıda, giyim, sağlık, kira, yakacak ve benzeri zaruri ihtiyaç alanlarında aynî, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,
 5. İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak,
 6. Dil, din, düşünce, eğitim, sanat, edebiyat vb. alanlarda nitelikli düşünceler/ürünler/anlayışlar/projeler üretilmesini, nitelikli düşüncenin öne alınmasını ve topluma yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

 

C. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FAALİYETLER VE ÇALIŞMA SAHALARI

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA SAHALARI

Madde 4.  İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Derneği, en genel anlamıyla KÜLTÜR alanlarında faaliyet yürütür. Diğer alanlarda yapacağı çalışmalar kültür alanlarını beslemesi ve bu sahalarda yapılanlara destek olması ölçüsünde derneğin faaliyetleri kapsamında yerini alacaktır. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için;

 1. İlgili mevzuat hükümlerince kurulabileceği öngörülen ve gerekli kurumlardan izin alarak her tür ve seviyede özel eğitim ve öğretim kurumları (anaokulları, ilköğretim okulları, liseler, yüksekokullar, üniversiteler, kurslar, dershaneler, etüt eğitim merkezleri vb.) Spor tesisleri, kültür-sanat merkezleri, kültür ve sanat çalışma atölyeleri, ilmi araştırma merkezleri, enstitüler, arşivler, kütüphaneler, okuma salonları, misafirhaneler, lokaller, yurtlar, pansiyonlar, kreşler, hastaneler, sağlık ocakları, huzur evleri, çocuk yuvaları, çocuk evleri, çocuk bakıcılığı yapılacak ortamlar, yetimhaneler, fakirhaneler, imarethaneler, aş evleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerin sergilendiği salonlar, deney ve gözlem laboratuvarları, matbaalar, yayın evleri, bilumum basın kuruluş ve organları, atölyeler, fabrikalar, sanayi tesisleri, örnek çiftlikler ve ziyaret merkezleri açar, işletir yahut bu tür müesseselere ortak olur,

 

 1. Her türlü örgün ve yaygın eğitim ve öğretim faaliyeti ile derneğin gayesine uygun çalışmalar içinde bulunan öğrencilere, öğretmenlere, ilim adamlarına, din adamlarına, araştırmacılara, doktorlara, mühendislere, avukatlara, yazarlara, çizerlere, sanatçılara, sporculara hâsılı, her meslek ve zümreden derneğin gayesine uygun çalışmalar yapan şahıslara, kuruluşlara maddi ve manevi yönden destek olur, burs, kredi, prim, ödül verir. Ayni ya da nakdi yardımlarda bulunur, yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmaları organize ve finanse eder.
 2. Her dalda sportif faaliyetlerde bulunur. Spor okulları, izcilik kulüpleri, izcilik kursları, açar. Spor branşlarında başarılı olan sporculara ödüller verir. Yetişkinlere ve çocuklara yaz kampları için kamp yerleri, yaz okulları, tatil köyleri, tatil programları oluşturur, açar, işletir. Aile kulüpleri ve çocuk kulüpleri oluşturur.
 3. Kültürümüzün örf ve adetlerimizin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için folklor merkezleri, halkoyunları, el sanatları, müzik, resim, hat, ebru, tezhip vb. alanlarda kurslar ve merkezler açar, işletir, sanatsal organizasyonlar yapar. İnsanlarımıza meslek edindirme, lisan öğretme, bilgisayar kullanımı vb. alanlarda yardımcı olur.
 4. Acil yardım, can kurtarma, afet bölgelerinde arama-kurtarma faaliyetleri, ilaç bağışı, kan bağışı, sağlık rehberlik hizmetleri vb. hususlarda gerekli organizasyonları yapar, yapılanları destekler, bu alanlarda toplumsal bilincin yükselmesi için çalışır.
 5. Çevre bilincini geliştirme yolunda çalışmalar yapar, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak bu alandaki faaliyetlere destek verir.
 6. Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, piknik yeri, park, oyun parkı, sosyal ve kültürel tesisler yapıları yaptırır, tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.
 7. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırıcı etkinlikler düzenler, organizasyonlar yapar. Dul, yetim ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Sünnet ve düğün organizasyonları yapar. Kermesler düzenler.
 8. Üyeleri ve muhatapları arasında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yardım sandıkları kurar. Üyeleri ve muhatapları arasında kişilere uygun işler ve işlere uygun kişiler bulunmasına yardımcı olacak çalışmalar yapar.
 9. Yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir sebeple (Savaş, Deprem, Sel vb.) mağdur ve muhtaç duruma düşmüş insanlar için yardım kampanyaları düzenler, elde edilen ayni ve nakdi yardımları bizzat ya da iş birliği yapılabilecek diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla insanlara ulaştırır.
 10. Her türlü ilmi, kültürel, sosyal sahalarda, seminerler, toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar vb. çalışmalar yapar.
 11. Amaçları doğrultusunda her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

 

 1. Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşreder veya neşrettirir.
 2. Müzik, resim, karikatür, şiir, makale, tiyatro, film, dizi, belgesel, sinema vb. çalışmalar yapar, yaptırır, bunları kültür-sanat faaliyetleri tarzında sunar ya da sunulmasına yardımcı olur. Bu alanlarda yarışmalar vb. organizasyonlar yapar.
 3. Yurt içinde ve yurt dışında çok yönlü geziler, kamplar, konferanslar, paneller, açıkoturumlar, sergiler, yarışmalar, şenlikler, piknikler, gösteriler, fuarlar, festivaller vb. faaliyetler düzenler ya da düzenleyen şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 4. Dernek amacı doğrultusunda özel şahıslar, tüzel kişilikler, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, işbirliği zeminleri oluşturur, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarla üst yapılar, platformlar, federasyonlar, konfederasyonlar vb. çatılar oluşturur. Var olanlara üye olabilir.
 5. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, ziyafetler düzenler. 2860 Yardım Toplama kapsamında derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacıyla fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler vb. sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.
 6. Arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, yarışmalar açar ve bu yarışmaların sonucunu uygular.
 7. Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar,  iktisadi işletmeler vb. birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir. Uygun gördüğü üst platformlara, federasyon ve konfederasyonlara üye olabilir.
 8. Dernek, faaliyetlerini yürütmek için her türlü menkulün, gayrimenkulün, aracı, gereci, eşyayı yahut hakkı bağış olarak kabul eder, satın alır ve kullanır; kendisine bağlı birimlere, kurumlara, kişilere, organlara ve derneğin gayesine uygun faaliyet gösteren diğer kişilere, kuruluşlara kullandırır. İlgili mevzuat dâhilinde bütün bu alınmış ya da kabul edilmiş şeyleri satar, devreder, kiralar yahut bağışlar.
 9. Dernek uygun gördüğü kişilere burs verir, amaçları doğrultusunda akademik çalışmaları finanse eder, yurt dışına öğrenci gönderir, yoksul ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerinin her kademesinde karşılıksız destek verir, bu amaçla burs verir, lokal ve öğrenci yurdu açar.
 10. Dernek, yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımları, hibeleri, bağışları, aidatları kabul edip, amacına uygun olarak kullanır ya da kullandırır.
 11. Derneğin mal varlığını arttırmak için iktisadi teşebbüslerde bulunur, şirketler, işletmeler kurar ya da kurulmuş olanlara ortak olur. Hisse senetleri vb. şeyleri satın alır ve satar. Nakdi değerlerini gerekli gördüğü hallerde döviz ya da altın olarak değerlendirir.
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmeye yarayacak diğer işleri, hizmetleri, faaliyetleri yapar ya da yaptırır.
 13. Üyesi olan tüzel kişileri (Vakıflar, dernekler vb.) usul çerçevesinde denetler.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek Kültür alanında Yurt içinde ve Faaliyet gösterir.

 

D. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÜYELİK HÜKÜMLERİ

 

ÜYELİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Madde 5. Üyelik Şartları: Medeni haklarını kullanma yetkisini haiz olup da derneğin tüzüğünü kabul eden kişiler, dernek kurucularından üç kişinin veya dernek üyelerinden üyeliği 3 yılı aşmış olanlardan üç kişinin önermesi koşuluyla derneğe üyelik başvurusunda bulunabilir. İlgili kanunlar ve yönetmeliklerde derneğe üye olamayacakları belirtilenler derneğe üye olamazlar. Tüzel kişilerin üyeliğinde belirli kriterlere göre yeterlilik, yapılanma ve teşkilatlanma şartı gözetilir. Tüzel kişilerin üyelik başvurusunda Yönetim Kurulu başvuruyu kabul ya da ret kararı verebilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, genel kurulda tüzel kişinin, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Dernek üyeleri dernek hizmetlerinden öncelikle ve ayrıcalıklı olarak yararlanır.

 

Madde 6. Üyelik Çeşitleri: Dernek üyelikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 

Genel Kurul Üyeliği:  Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan özel ve tüzel kişilerin üyeliğidir. Üyenin hakları, gereken şartları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı; mükellefiyetleri ise, özel toplantılara Genel Kurul Toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme gayretlerini kapsar.

 

Fahri Üyelik:  Ülkeye, Derneğe ya da derneğin faaliyet gösterdiği alanlardan birine çalışmaları ile yardımcı olmuş kişilere en az iki kurucu üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile verilen üyeliklerdir. Fahri Üyelik bir şeref üyeliğidir ve başka uluslardan kişilere de verilebilir. Fahri üyeler organlara seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp, dernek bütçesinde öngörülen aidatı ve katılma paylarını ödemek zorunda da değildir.

 

Aday Üyelik: Derneğe üye olmak isteyenler için derneğin öngördüğü ve başvuru tarihinden başlamak üzere on iki aylık süreçte üyelik başvurusu bekletilen kişiler aday üyedirler. Bu süreç sonunda Yönetim Kurulu başvuru sahiplerini asil üyeliğe alabilir ya da aday üyeliği iptal ederek, başvuru sahiplerine durumu bildirir. Tüzel kişiler de aday üyelik konusunda aynı işlemlere tabi tutulur.

 

Madde 7. Üyelik İşlemleri: Üyelik şartlarını haiz adayların derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

 

a) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, derneğin amaç, ilke, esas, anlayış, çalışma ve hizmet konularıyla, ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini; gerekli üyelik koşullarını, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formunu” doldurup dernek başkanlığına sunarlar. Adaylar “Üyelik Başvuru Formuyla” beraber kendilerini dernek üyeliğine tavsiye eden 3 kurucu üyenin ya da dernek üyeliği 3 yıldan fazla olan üç üyenin tezkiye mektubunu da gerekli diğer belgeler ve ekleri ile birlikte dernek başkanlığına sunarlar.

 

b) Dernek, yönetim kurulu üyeleri ya da kuracağı bir komisyon aracılığı ile aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını adaya yazılı olarak bildirir.

 

c) Adayın derneğe üyeliğinin uygun görülmesi halinde adaydan derneğe üyelik için öngörülen katılma payı ve yıllık aidatını 30 gün içinde ödemesi istenir.

 

d) Dernek, lüzumu halinde adayların başvuru tarihinden başlamak üzere 12 aylık bir bekleme sürecinden sonra üye olup olmayacağına karar verir. Bu süre zarfında başvuru sahipleri “Aday Üye” statüsündedir.

 

e) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini getirmesinden sonra “Dernek Üye Defterine” kimliği işlenir ve “Üye Kimlik Belgesi” verilir.

 

f) İlk defa yapılan üyelik başvurusunda, üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesindir. Hiçbir yere itiraz edilemez.

 

Madde 8. Üyelikten Ayrılma:Üyelik ölümle sona erer. Her üye önceden dernek merkezine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ancak, ayrılan üyenin, ayrılacağı tarihe kadar tüm aidat borçlarını ödemesi zorunludur. Adiat yükümlülüğünü yerine getirerek ayrılan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu Kararı ile silinir.

 

Madde 9. Üyelikten Çıkarılma: Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir:

 1. Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve tüzük hükümlerine aykırı davranmak. Dernek amacına aykırı hareket etmek, dernek düzenine uymamak ve derneğe sadakat göstermemek,
 2. Bir (1) yılsonunda kendisine bildirilen ihtara rağmen mazeretsiz olarak 2 yıl boyunca aidat yükümlülüklerini yerine getirmemek.
 3. Toplumun ekseriyetinin kabul ettiği İslam inanç esasları ve genel ahlak kurallarına aykırı davranmak, üye olduktan sonra yüz kızartıcı suç işlediği sabit olmak,

 

Üyelikten çıkarılmada tüzel kişiler için de aynı hususlar geçerlidir.

 

Madde 10. Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılmaya İlişkin İşlemler:  Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir;

 1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin Dernek Üye Defterindeki kaydı Yönetim Kurulu Kararı ile derhal silinir.
 2. Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidatları, borçları ödenmediği takdirde, yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.
 3. Üyelikten çıkarılan gerçek ya da tüzel kişilere Yönetim Kurulu Kararı yazı ile bildirilir.

 

E. BEŞİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN ORGANLARI

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11. Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

 

a) GENEL KURUL

Madde 12. Genel Kurul, 3 Yılda bir olağan olarak “EKİM” ayında Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Yönetim Kurulunun karar vereceği bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

 

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Madde 13. Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır:

a) Dernek Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, yapılacak olan toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi gazetelerden birinde duyurulmak veya üyelere yazıyla ya da elektronik postayla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında yedi günden az 60 günden fazla olamaz.

b) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından aşağı olamaz.

c) Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

 

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Madde14. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır:

 

a) Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesindeki” adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, bir tutanakla saptanır.

b) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Kâtibi seçilir.

c) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

d) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

e) Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 15. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

a) Dernek üye sayısının beşte birinin (1/5) aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

b) Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

c) Denetleme Kurulunun dernek hesap işlemleri ile ilgili olarak oy birliği ile alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu görüşülüp karar alınır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16. Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin Federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

Derneğin Uluslararası Faaliyette bulunması, Yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin vakıf kurması,

Derneğin feshedilmesi,

Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir,

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

b) YÖNETİM KURULU

Madde 17. Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş YEDİ (7) asil üye ile YEDİ (7) yedek üyeden oluşur.

b) Yedek Üyeler boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.

c) Yönetim Kurulu seçildiği Genel Kurul Toplantısından başlamak üzere 2 (iki) yıl süre ile görev yapar. İki yıl sonra görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından tekrar seçilebilirler.

d) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve üç üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

e) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gerektiğinde Olağanüstü toplantı yapabilir.

f) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı DÖRT (4) olup kararlar çoğunlukla alınır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

Yönetim Kurulu aşağıdaki huşları yerine getirir.

 

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, Kira Sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

 

c) DENETLEME KURULU

Madde 19. Derneğin yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla iki yıl için seçilen ÜÇ (3) asil ve ÜÇ (3) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir sözcü seçer. Denetleme Kurulu en az altı (6) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir (2).

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula süner.

Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 20.  Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde (12 ay) düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

 

KOMİSYONLAR

Madde 21. Dernek, amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile gerekli komisyonları kurar. Komisyonlar, ilgi alanları ile sınırlı olarak Dernek Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde teklif sunarlar. Komisyonlar Yönetim Kurulunun onayladığı kararlar çerçevesinde faaliyette bulunurlar. Komisyonlar kendi içlerinde faaliyet alanlarına göre iş bölümü yaparak çalışan koordinatörlükler oluşturabilirler.

 

F. ALTINCI BÖLÜM: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

 

Madde 22. Defter Tutma Esasları;

 

Dernekte, İşletme Hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren İşletme Hesabına esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü;Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme Hesabı Esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik Posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinilme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 6. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 7. Alıntı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

 1.  Bilanço Esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler Bilanço Esasında Defter tutulması durumunda da tutulur.
 3. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.

 

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Bilanço esasına göre tutulan defterler ile Form veya Sürekli Form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme Hesabı Esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defterler tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak Bilanço ve Gelir Tablosu düzenlenir.

 

G. YEDİNCİ BÖLÜM: ÜYELERİN YILLIK AİDAT MİKTARLARI VE GİRİŞTE YAPACAKLARI ÖDEMELER

 

YILLIK AİDAT

Madde 23. Dernek üyelerinin ödemekle yükümlü oldukları yıllık miktarı 120,00 TL (Yüz Yirmi Türk Lirasıdır). Tüzel kişilerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı gerçek kişilerin ödeyeceğinin iki katıdır.

 

GİRİŞ ÖDEMESİ

Madde 24.  Derneğe üyelik için başvuranlardan giriş için bir defaya mahsus olmak üzere 100 TL (Yüz Türk Lirası) alınır. Tüzel kişilerin girişte ödeyeceği miktar, gerçek kişilerin ödeyeceğinin iki katıdır.

 

Madde 25. Yıllık aidat miktarı ve girişte yapılacak ödemenin miktarı Genel Kurul kararı ile arttırılabilir.

 

H. SEKİZİNCİ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

 

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

Madde 26.  Derneğin Çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde harcama yetkileri ve yetkilileri gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27. Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 

 1. Giriş Aidatı: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen üyeler için, öngörülen tutardır.
 2. Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.
 3. Yararlanma Payı: Üyelerle, konukları ve yararlanma konumlarında bulunanlar, dernek lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri taktirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.
 4. Dernek Taşınır ve Taşınmaz Malları ile Haklarının İşletilmesinden Sağlanan Gelirler ile Menkul Değerler Gelirleri,
 5. Her Türlü Yayın ve Toplantı, Fuar, Gösteri, Konser, Spor Yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
 6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.
 7. Ortaklıklar ve İktisadi İşletmelerden Sağlanacak Gelirler,
 8. Dernek Mal Varlığından Elde Edilecek gelirler.
 9. Yurt içinden ve yurt dışından elde edilebilecek her türlü bağış, hibe vb. Yardımlar.
 10.  Diğer gelirler.

 

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEM

 

Madde 28.  Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:

 1. Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidat ise belirlenecek yöntemle ve belirlenecek zamanlarda tahsil edilir.
 2. Dernek gelirleri, alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu Kararı ile belirtilir ve Dernekler İl Müdürlüğüne tescil ettirilir. Alındı belgesine aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
 3. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 29. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

Madde 30. Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma Kredili Mal ve Hizmet Alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

 

Madde 31.  Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,  bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

Madde 32.  Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda fesih oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Derneği“ ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Madde 33.  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1.  İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

 

Adı Soyadı

Ünvanı

1

Ali EROL

BAŞKAN

2

Ertuğrul TAŞLI

BAŞKAN YARDIMCISI

3

Resul KOTAN

SEKRETER

4

Musa ÖZTÜRK

SAYMAN

5

Bahri KILIÇ

ÜYE

6

Yavuz KUŞ

ÜYE

7

Sedat KOTAN

ÜYE

 

 

27.10.2019 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

 

 

Musa ÖZTÜRK

 

 

 

 

Sabit YAZICI

Mustafa ERCİVAN

Resul KOTAN

 

 

 

Kamil ERGENÇ

Deniz SEVEN

Sedat KOTAN